Deklaracja dostępności - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.zspgrot.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2004.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020.12.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne:
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
 • Pliki graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych
Wyłączenia:
 • Multimedia nadawane na żywo
 • Multimedia opublikowane przed 23.09.2020r.
 • Mapy
 • Treści utworzone przez inne podmioty niż ZS Nr 2

Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej lub jej konkretnych treści prosimy o kontakt:
tel. 41-386-14-01, fax: 41-386-14-02, e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl
Osoba do kontaktów: Michał Cichoń.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można też zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną formę przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie ul. Okrzei 63 28-300 Jędrzejów
Do budynku prowadzi 5 wejść.
 • Wejście główne znajduje się od strony ul. Okrzei, do którego prowadzi 7 schodów.
 • Wejście od strony ul. Okrzei z poziomu chodnika ze specjalnie przystosowanym podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • Wejście od strony wjazdu na teren szkoły- wejście po jednym schodku.
 • Dwa wejścia od strony placu apelowego z poziomu chodnika.
Przy wejściu głównym znajduje się portiernia i pomieszczenia administracji. 
Obok budynku znajdują się miejsca do parkowania, w tym jedno miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym piętrze, obok windy, dostępne są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku jak i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku zastosowano kontrastowe oznaczenia schodów.
W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się, mogą skorzystać z pomocy pracownika szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie, gdyż pomimo windy do części pomieszczeń, w tym administracji Szkoły prowadzą schody.

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Okrzei 63 28-300 Jędrzejów
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 • Wejście główne znajduje się od strony ul. Okrzei, do którego prowadzą 2 schodki.
 • Wejście od tyłu budynku - z progiem, nie przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z wejścia przez 2 pracownie bezpośrednio z poziomu parkingu.
Obok budynku znajdują się miejsca do parkowania, w tym jedno miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdujące się przy budynku ZS Nr 2.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku jak i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku zastosowano kontrastowe oznaczenia schodów.
 • W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się, mogą skorzystać z pomocy pracownika szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Budynek Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów
Schronisko znajduje się na 2 piętrze, w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 • Wejście główne znajduje się od strony ulicy Armii Krajowej, ze specjalnie przystosowanym podjazdem dla niepełnosprawnych z poziomu parkingu.
 • Wejście od tyłu budynku ze schodami.
Wokół budynku znajdują się miejsca do parkowania, w tym dwa miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym.
 • Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych.
 • W Schronisku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do schroniska można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Schronisku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W Schronisku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego