Wiedza i doświadczenie naszym atutem - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wiedza i doświadczenie naszym atutem

Sukcesy > Projekty UE i inne
                                           

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza uczniów klas I-III w zawodzie:

• technik budownictwa
• technik mechatronik
• technik elektryk

do udziału w projekcie
"Wiedza i doświadczenie naszym atutem"
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach
  1.10.2017 - 10.10.2017 r. (klasa II -III),
16.01.2018 – 26.01.2018 r. (klasa I)

Czas trwania projektu:
01.09.2017 - 31.08.2019 r.

Cel ogólny projektu:
Podniesienie do 08.2019r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji u 69 uczniów i uczennic Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, służące przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP nr 2.

Wartość projektu: 711 930,74 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 626 520,74 zł

Planowane efekty: zakup w sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik mechatronik i technik elektryk, zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursach specjalistycznych oraz stażach u pracodawców, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

I.  Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla klas I-III z:
• matematyki (50 h kl. I i 60 h kl. II i III) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze doskonalące umiejętności rachunkowe i utrwalające wybrane zagadnienia z zakresu podstawy programowej, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego
• informatyki (65 h ) – kurs ECDL Base przygotowujący do osiągnięcia kwalifikacji rynkowej potwierdzonej Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.
• umiejętność uczenia się ( zajęcia grupowe 5 h i indywidualne 2h/uczeń) - kształtowanie umiejętności związanych z komunikowaniem się i wypracowaniem strategii uczenia się - klasy I- III.

II Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla klas I – III przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu różnych specjalizacji:
zajęcia dla uczniów w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk – nabycie kompetencji zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz montażu instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE – 60 godzin, w tym: biomasa i geotermia, energia słońca wiatru i wody , zajęcia praktyczne
• zajęcia dla uczniów w zawodzie technik budownictwa - nabycie kompetencji zawodowych z zakresu:
    • termomodernizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem obiektów OZE (20h)
    • modelowania konstrukcji budowlanych za pomocą programu do wspomagania projektowania AUTOCAD z wykorzystaniem TIK (20h)
    • sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem programu Norma PRO (20h)
W ramach zajęć planowane są dwa wyjazdy edukacyjne dla każdej grupy w celu poszerzania kompetencji naukowo - technicznych poprzez zapoznanie z budową, organizacją i funkcjonowaniem zakładów produkujących energię w sposób konwencjonalny i niekonwencjonalny.

III. Warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów klas I-III:
Zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji „ inicjatywność i przedsiębiorczość „
• Jak zostać przedsiębiorcą (4h) – warsztaty grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Zajęcia grupowe (6h) – słabe i mocne strony, autoprezentacja i budowanie własnej ścieżki rozwoju, preferencje i predyspozycje zawodowe.

IV. Staż u pracodawcy:
Dla 32 uczniów z klasy II i III w roku szkolnym 2017/2018 (150 godzin). Staże odbędą się u pracodawców w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia w okresie wakacyjnym.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie (ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów).

V. Szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego.:
1. Dwa szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal zakończone certyfikatem – dla 2 nauczycieli – X, XI 2017
2. Dwa certyfikowane szkoleniach teoretyczno – praktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii - dla 2 nauczycieli
    • „Audyt przedsiębiorstwa” X 2017,
    • „Projektowanie PV – część II”- III 2018
3. Szkolenie ECDL Advanced – I–VI 2018 - uzyskanie kwalifikacji Egzaminatora ECDL Advanced – dla 2 nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej oraz w biurze projektu w ZSP Nr 2 (parter) a w siedzibie Organizatora Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” , Ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

Udział w projekcie jest bezpłatny

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego