Praktyka szansą na sukces - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Praktyka szansą na sukces

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2013 - 2015 r.
 "Praktyka szansą na sukces"
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas trwania projektu projektu:
01.10.2013 - 30.06.2015 rok

Cel ogólny projektu:
Podniesienie do 06 2015r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych u 80 uczniów i uczennic Technikum w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie służące przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia.

Opis projektu:
W ramach projektu przewidziane są zajęcia:

I. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu materiału technikum dla uczniów klas IV w roku szk. 2013/2014 i 2014/215 z:
- matematyki (20 godz.)
- języka angielskiego (20 godz.)
- technologii gastronomicznej z towaroznawstwem (20 godz.)
- obsługi konsumenta (20 godz.)

II Zajęcia warsztatowe przygotowujące do wykony-wania zawodu, kładące nacisk na nabycie umiejętności praktycznych z zakresu:
„Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw” (24 godz.) - zajęcia z zakresu samodzielnego sporządzania różnymi technikami i metodami potraw i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców z zachowaniem ich wartości odżywczej, sposobów podawania i dekorowania potraw, zapoznanie z wymaganym asortymentem, obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń – dla uczniów klas I-IV w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.
„Dekorowanie potraw z elementami carvingu” (10 godzin) – zajęcia ze sztuki dekorowania potraw poprzez rzeźbienie w warzywach i owocach - dla uczniów klas I-II w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.
„Dekorowanie i nowoczesne technologie produkcji ciast” (9 godzin) – zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności zdobienia ciast i tortów - dla uczniów klas I-IV w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.
„Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych” (6 godzin)– zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności planowania menu na przyjęcia, ustawiania i nakrywania stołów bielizną i zastawą stołową, składanie serwetek, sposobu rozliczania przyjęć - dla uczniów klas III-IV w roku szk. 2013/2014 oraz klasy III w roku szk. 2014/2015.
„Zasady GHP/GMP oraz system HACCP w gastronomii (4 godziny) – zapoznanie z podstawowymi zasadami wdrażania systemów w zakładach gastronomicznych, doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych podczas produkcji i wydawania posiłków” - dla uczniów klas I-II w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.
„Planowanie posiłków i układanie jadłospisów” (12 godzin) – doskonalenie umiejętności układania jadłospisów w oparciu o normy żywienia - dla uczniów klas I-II w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.
„Informatyka w usługach gastronomicznych (20 godzin) – wykorzystanie sieci komputerowej w gastronomii, współpraca kuchni z salą zamówień, wykorzystanie Internetu w gastronomii - dla uczniów klas I-II w roku szk. 2013/2014 oraz klasy I w roku szk. 2014/2015.

III Kursy specjalistyczne:
Kurs barmański - dla uczniów klasy III w roku szk. 2013/2014
Kurs kelnerski - dla uczniów klasy II w roku szk. 2013/2014
Kurs baristy - dla uczniów klasy I w roku szk. 2013/2014 i 2014/215 oraz klasy IV w roku szk. 2013/2014

IV Staż u pracodawcy dla uczniów klasy II i III w roku szkolnym 2013/2014

V. Konsultacje pedagogiczno-psychologiczne.
Przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu szkolnictwa przez rozpoznanie przyczyn i trudności w nauce, określenie mocnych i słabych stron, zainteresowań i nauki dobrej komunikacji.

VI. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe).
Zadanie ma na celu utworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania dotyczącego kariery zawodowej, określenie predyspozycji zawodowych, wybór kierunku kształcenia, możliwości rozwoju, skutecznego poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów rekrutacyjnych, autoprezentacja .
Listopad 2013

W miesiącu październiku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas czwartych Technikum Gastronomicznego w ramach projektu „Praktyka szansą na sukces”. W 8-osobowych grupach młodzież utrwala wybrane zagadnienia z zakresu materiału Technikum z j. angielskiego oraz matematyki, uzupełniając braki w nauce oraz przygotowując się w ten sposób do pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali darmowe materiały piśmiennicze oraz książki, niezbędne do nauki poszczególnych przedmiotów. Zakupiono także pomoce dydaktyczne, takie jak przyrządy tablicowe czy bryły geometryczne, które doposażą pracownię matematyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie. W ramach projektu młodzież miała możliwość wykonania badań sanepidarno-epidemiologicznych niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej.
Grudzień 2013 

W grudniu zakończyły się zajęcia dla uczniów klas IV kierunku gastronomicznego, przygotowujące młodzież do pozytywnego zdania egzaminu maturalnego z j. angielskiego oraz matematyki. Na zakończenie zajęć przeprowadzono testy sprawdzające poziom wiedzy uczestników, oraz anonimowe ankiety sprawdzające stopień zadowolenia z przeprowadzonych spotkań, z których wynika, że uczniowie, są zainteresowani udziałem w kolejnych zajęciach. Już w nowym roku rozpoczną się zajęcia, obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne w pracowni gastronomicznej. Będzie to okazja do nauki samodzielnego sporządzania potraw według różnych form i technik, z zachowaniem ich wartości odżywczej, sposobów podawania i dekorowania potraw, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu stosowanego w branży gastronomicznej. Większa część młodzieży szkoły pochodzi z terenów wiejskich, gdzie dostęp do edukacji i zajęć dodatkowych jest znacznie utrudniony. Udział w projekcie to szansa dla naszych uczniów, na uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym, a jednocześnie szansa na rozwój własnych zainteresowań, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłą karierę zawodową, ponieważ jak wszyscy wiemy - PRAKTYKA SZANSĄ NA SUKCES…..
Styczeń 2014

W styczniu rozpoczęły się zajęcia obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne w pracowni gastronomicznej. Jest to okazja do nauki samodzielnego sporządzania potraw według różnych form i technik z zachowaniem ich wartości odżywczej, sposobów podawania i dekorowania potraw, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu stosowanego w branży gastronomicznej. Uczniowie klas pierwszych kierunku gastronomicznego otrzymali zakupione w ramach projektu stroje robocze (fartuchy, furażerki, czepki) oraz mieli możliwość wykonania badań sanepidarno-epidemiologicznych potrzebnych do nauki zawodu podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Młodzież klas czwartych Technikum Gastronomicznego rozpoczęła również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Obsługi konsumenta oraz z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, mające na celu zmniejszenie niedoborów edukacyjnych z zakresu materiału Technikum. Oprócz zajęć z teoretycznych i praktycznych każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych oraz grupowych konsultacji edukacyjno-zawodowych prowadzonych przez doradców zawodowych. Celem zajęć będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działań obejmującego zagadnienia takie jak: określenie predyspozycji zawodowych, autoprezentację, wybór kierunku kształcenia oraz możliwości rozwoju i skutecznego poszukiwania pracy. Na zdjęciach poniżej uczennice klasy czwartej, uczestniczące w zajęciach „Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw”, przygotowują kieszonki z kurczaka, z nadzieniem warzywnym z frytkami i surówką.
 Luty 2014
"KURS BARMAŃSKI"

W dniach 3-6.02.2014r.odbył się 30-godzinny kurs barmański w ramach którego 16 uczniów klasy III poznało ogólny zakres pracy oraz cechy dobrego barmana. Młodzież dowiedziała się jakie są obowiązki i wyposażenie stanowiska pracy barmana, poznała rodzaje napojów mieszanych ,zasady tworzenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sposoby garnirowania napojów. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi sprzedaży i konsumpcji alkoholi oraz zasadami tworzenia karty alkoholi. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy projektu pod okiem profesjonalisty, mieli okazję sporządzić przykładowe napoje mieszane alkoholowe i bezalkoholowe, po których odbyła się prezentacja i degustacja sporządzonych drinków.

Luty 2014 r.
 "KURS KELNERSKI"

W dniach 5-8.02.2014r. uczniowie klasy II wzięli udział w kursie kelnerskim, który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia zawierał podstawowe zasady BHP i HACCP w pracy kelnera, zakres obowiązków oraz wyposażenie stanowiska pracy kelnera i zakładu gastronomicznego.. Podczas ćwiczeń praktycznych prowadzący zaprezentował techniki rozkładania i składania obrusów, nakrywanie stołów zastawą w zależności od rodzaju menu oraz sposoby składania serwetek, które to umiejętności doskonalili uczestnicy podczas zajęć praktycznych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie sposobu przywitania gości, zaproszenia do stołu, przyjęcia zamówienia i podania poszczególnych dań i napojów.
Luty 2014 r. 
"KURS BARISTYCZNY"

W drugim tygodniu ferii odbył się kurs baristyczny, w którym uczestniczyła młodzież klasy I i IV. Podczas 20 godzin zajęć obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne, prowadzący przedstawił uczniom historię i gatunki kawy, sposoby parzenia kawy po turecku, z ekspresu przelewowego i ciśnieniowego oraz z kaffeterki. Podczas zajęć praktycznych wykładowca zaprezentował jak prawidłowo dozować i ubijać kawę oraz mleko, a następnie każdy uczestnik sprawdził nabyte umiejętności pod okiem trenera. Kulminacyjnym punktem spotkania było sporządzanie cappuccino udekorowanego wzorami lanymi z ręki i rysowanymi szpikulcem, które to umiejętności uczniowie zaprezentowali na zakończenie szkolenia. Na zakończenie każdego kursu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny. Wszyscy uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające nabycie dodatkowych kwalifikacji, które z pewnością wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.
 Marzec 2014

W miesiącu marcu uczniowie klas IV kierunku gastronomicznego zakończyli udział w projekcie "Praktyka szansą na sukces" realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska- Gryf" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W ramach projektu, od listopada 2013 r. grupa młodzieży w 8-osobowych grupach uczestniczyła m.in. w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do pozytywnego zadania egzaminu zawodowego i maturalnego. Podczas zajęć praktycznych przyszli absolwenci doskonalili swój warsztat pracy poprzez udział w warsztatach gastronomicznych, przygotowujących młodzież do pracy w zakładach gastronomicznych, obejmujących kształtowanie umiejętności takich jak sporządzanie podstawowego asortymentu potraw, pieczenie i dekorowanie ciast oraz organizację i obsługę przyjęć okolicznościowych. Uczniowie wzięli też udział w certyfikowanym szkoleniu baristycznym, przeprowadzonym przez Świętokrzyskie Centrum HoReCa pod okiem profesjonalisty z dziedziny gastronomii i hotelarstwa, posiadającego wieloletnie doświadczenie jako wykładowca/trener sztuki barmańskiej, kelnerskiej, baristyki oraz zagadnień związanych z HACCP, GHP i GMP. Dodatkowo podczas realizacji projektu, każdy uczestnik został objęty pomocą pedagogiczno-psychologiczną oraz miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, które miały na celu ukierunkowanie rozwoju zawodowego poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie zdobyli wiedzę na temat pisania CV i listu motywacyjnego oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, która zapewne będzie kolejnym etapem w życiu większości młodych ludzi po opuszczeniu murów szkolnych. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych. Udział w projekcie to szansa dla szkoły na stworzenie pracowni gastronomicznej wyposażonej w sprzęt do nauki zawodu stosowany w nowoczesnych zakładach gastronomicznych. Pracownia umożliwi zorganizowanie nauki w taki sposób, aby każdy uczeń pracował przy własnym stanowisku, co sprzyja lepszemu zdobywaniu umiejętności i rozwijaniu kreatywności a w przyszłości zaowocuje zdecydowaniem i prężnym działaniem przy podejmowaniu zadań zlecanych przez pracodawcę.
Kwiecień 2014

Pół roku już za nami. W miesiącu kwietniu rozpoczęły sie kolejne zajęcia w ramach projektu "Praktyka szansą na sukces". W pracowni gastronomicznej uczniowie klasy II uczestniczą w warsztatach gastronomicznych "Dekorowanie i nowoczesne technologie ciast" oraz "Dekorowanie potraw z elementami carvingu". Podczas zajęć uczniowie przygotowali tort czekoladowo-orzechowy oraz wykonali dekoracje z warzyw przy zastosowaniu ogórka i marchwi. W bieżącym miesiącu młodzież uczestniczyła również w warsztatach z zakresu "Planowania posiłków i układanie jadłospisów", gdzie podczas 12 godzin ćwiczeń uczyła się układać menu dla osób z różnymi chorobami, oraz obliczać wartość odżywczą poszczególnych posiłków z wykorzystaniem programu Aliant. Uczniowie klas I kontynuują zajęcia z zakresu sporządzania podstawowego asortymentu potraw. Tym razem młodzież przygotowała pizzę serwując różne rodzaje sosów oraz barszcz czerwony z uszkami. W ramach zajęć "Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych" uczniowie klas IV uczyli się jak przygotować i dobrać odpowiednią zastawę do danego menu na różne rodzaje przyjęć. Młodzież klasy III wzięła udział w warsztatach grupowych z doradcą zawodowym, gdzie pod okiem prowadzącego uczyła się jak prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz przygotowywać sie do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć indywidualnych każdy uczeń wraz z prowadzącym opracował Indywidualny Plan Działania dotyczący przyszłej kariery zawodowej przy użyciu programu Indywidualny Planer Kariery. W kwietniu zakończyły się także indywidualne konsultacje pedagogiczno -psychologiczne z uczniami klas II, mające na celu diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce.
 Maj 2014

W dniach 14-15 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie odbyły się "dni otwarte" dla uczniów gimnazjum. Młodzież klas gastronomicznych miała okazję zaprezentować nowo powstałą pracownię gastronomiczną w ramach projektu "Praktyka szansa na sukces" wyposażoną w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu oraz "salę restauracyjną", przypominająca warunkami restaurację. 
 Czerwiec 2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego„Grota” od października 2013 r. realizuje projekt „Praktyka szansą na sukces” w ramach działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Głównym celem projektu jest podniesienie do końca VI 2015 r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych służące przyszłemu zatrudnieniu u 80 uczniów i uczennic Technikum Gastronomicznym w Jędrzejowie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów zawodowych, z języka angielskiego oraz matematyki. Odbyły się również spotkania grupowe jak i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, aby określić najbardziej optymalną drogę rozwoju zawodowego każdego ucznia. Uczestnicy skorzystali również z indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem mające na celu przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu szkolnictwa przez rozpoznanie przyczyn i trudności w nauce. Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywali na warsztatach zawodowych ze sporządzania podstawowego asortymentu potraw, dekorowania potraw z elementami carvingu, dekorowania i nowoczesnych technologii produkcji ciast, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz planowania posiłków i układania jadłospisów. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe uzyskali poprzez uczestnictwo w specjali-stycznych kursach: kelnerskim, barmańskim i baristy co potwierdzają wystawione certyfikaty w języku polskim i angielskim. Z pozyskanym w ramach projektu środków ZSP Nr 2 w Jędrzejowie wzbogacił się o pracownię gastronomiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt: piec do pizzy, piec konwekcyjno-parowy, witrynę cukiernicza, zmywarko-wyparzarkę, bemar, wilk do mięsa, Thermomix, podgrzewacze elektryczne bufetowe i wiele innych. Powstała sala restauracyjna do obsługi konsumenta przypominająca warunki restauracji, wyposażona w stoliki wraz z krzesłami oraz odpowiedni asortyment bielizny i zastawy stołowej. Projekt „Praktyka szansa na sukces” jest szansa dla uczniów do zdobycia dodatkowych umiejętności, doświadczenia, posiadania certyfikatów ze specjalistycznych kursów. Jest motorem do rozwijania zdolności interpersonalnych, rozbudzania zainteresowań w szeroko pojętej gastronomii. Zdobycie kwalifikacji pozwoli uczestnikom być konkurencyjnymi na rynku pracy. Na zdjęciach poniżej uczniowie podczas warsztatów zawodowych.
 Lipiec 2014
Wakacyjne staże w ramach projektu

W okresie wakacyjnym młodzież Technikum Gastronomicznego biorąca udział w projekcie "Praktyka szansą na sukces" realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” odbywa miesięczny staż u pracodawcy branży gastronomicznej powiatu jędrzejowskiego. Uczniowie w ramach pracy otrzymają stypendium stażowe. W ramach projektu uczestnikom zostały zakupione stroje kucharskie niezbędne w wykonywaniu pracy w zakładach gastronomicznych oraz zapewniony został dojazd do miejsca odbywania stażu. W miesiącu lipcu po 8 osób odbywa praktyki w Zamku Rycerskim w Sobkowie i Pałacu Koronnym w Świątnikach k. Wodzisławia. Realizacja stażu to dla uczniów szansa na zapoznanie ze specyfiką pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia oraz okazja do zarobienia pierwszych pieniędzy. Podczas 150 godzin stażu młodzież poznała między innymi specyfikę pracy w kuchni opanowując przy tym podstawowe techniki sporządzania potraw różnego typu oraz jak dobrze zaplanować kartę dań i napojów . Pracując na sali restauracyjnej stażyści mieli okazję zapoznania się z techniką i organizacją pracy podczas podawania potraw i napojów przy obsłudze gościa indywidualnego i grupowego oraz organizacją imprez okolicznościowych. Ponadto zapoznali się z zadaniami pracy w części noclegowej obiektu oraz specyfiką pracy w dziele finansowo-księgowym. Szerokie spektrum obowiązków i opanowanych umiejętności podczas stażu to przygotowanie uczniów Technikum do podjęcia pracy w branży gastronomicznej na różnych stanowiskach, zarówno jako pracownicy u potencjalnego pracodawcy, jak i poznanie zasad pracy od strony przedsiębiorcy dla planujących własną działalność gospodarczą. Pierwsza praca to również możliwość do pochwalenia się w CV doświadczeniem zawodowym a więc i większa szansa do wejścia na współczesny rynek pracy. 
 Sierpień 2014.
Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu "Praktyka szansą na sukces".

W miesiącu sierpniu kolejna już grupa 16 uczniów i uczennic klasy II Technikum Gastronomicznego, biorąca udział w projekcie "Praktyka szansa na sukces" realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia- Jędrzejowska - Gryf", odbyła płatny staż u lokalnego pracodawcy. Do tej pory uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć warsztatowych pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w nowo powstałej pracowni gastronomicznej utworzonej w ramach projektu. Swój warsztat pracy mieli wreszcie okazję zaprezentować i skonfrontować w rzeczywistych warunkach po okiem pracodawcy. W ramach projektu młodzieży został zapewniony bezpłatny dojazd na miejsce stażu oraz odzież robocza niezbędna do wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach tj. fartuch kucharski i spodnie dla chłopców oraz fartuch i spódnica w przypadku dziewcząt. Staż obejmował 150 godzin praktycznych mających na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach w obiekcie gastronomicznym zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Uczniowie zostali zapoznani z ogólną organizacją pracy w kuchni, ucząc sie między innymi podstawowych zasad podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw, sporządzania karty menu, serwowania dań i napojów, prawidłowego nakrywania do stołu oraz obsługi gościa indywidualnego i grupowego podczas obsługi przyjęć. Oprócz pracy w części gastronomicznej obiektu młodzież została zapoznana z organizacją części noclegowej lokalu, w tym m.in. jak postępować z rzeczami zostawionymi, zagubionymi lub zniszczonymi przez gościa oraz systemem sprzątania pomieszczeń mieszkalnych. Na zakończenie stażu wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności praktycznych poświadczone opinią pracodawcy, stanowiące jednocześnie pierwsze "świadectwo pracy" podczas startu w dorosłe życie.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego