Historia szkoły - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

O nas...
Kalendarium 1920 - 1940
 1. Na rok 1834 datuje się powstanie pierwszej szkoły o profilu zawodowym w Jędrzejowie. Była to szkoła rzemieślniczo-niedzielna powołana dn. 25 kwietnia 1834 r. przez Komisję Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Szkoła mieściła się w budynku przyklasztornym Opactwa Cystersów w Jedrzejowie. Z powodów finansowych i lokalowych przestała istnieć w 1900 r.
 2. W 1927 r. podjęto działania mające na celu zorganizowanie "nowej" szkoły zawodowej - zalążka istniejącego do nie dawna Zespołu Szkół Zawodowych (obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2). Szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi i najpierw wprowadziła się do budynku przy ulicy Kościelnej, a później do budynku przy ulicy l-go Maja 32 w Jędrzejowie.
 3. Na rok 1928  przypada rozpoczęcie działalności szkoły. Zorganizowano wtedy dwie klasy wstępne liczące od 10 do 15 uczniów każda. Szkoła podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie.
 4. W roku szkolnym 1929/30 została zorganizowana trzyletnia Wieczorowa Szkoła dla Pracujących. Nauka w tym roku i kolejnych latach, aż do wybuchu II wojny światowej, rozpoczynała się około 10 września. Pierwsi absolwenci wzięli udział w egzaminie końcowym z języka polskiego i matematyki. Był to egzamin pisemny i ustny przed komisją powołaną przez kuratorium z udziałem wizytatora. 
Kalendarium 1940 - 1960
 1. Po wybuchu wojny zajęcia zostały przerwane aż do 1942 r. Wznowiono je w tymże 1942 r., aby uchronić w ten sposób młodzież uczącą się przed łapankami. Z powodu nasilania się akcji partyzanckich i coraz większych niepowodzeń Niemców na froncie wschodnim nauka została przerwana do końca okupacji.
 2. 16.01.1946 r. nastąpiło wznowienie działalności szkolnej - zostały zorganizowane dwie pierwsze klasy szkoły zawodowej, do których uczęszczało 89 uczniów. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Powszechnej nr 1 od godz. 17.10-19.50 codziennie, oprócz soboty. W owych czasach szkoła nosiła nazwę Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Jędrzejowie.
 3. W nowym roku szkolnym 1946/47 liczba uczniów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła przeszło dwukrotnie, zapisało się do niej 195 osób. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Uczęszczała tam młodzież wywodząca się z młodocianych pracowników miejscowej fabryki i od prywatnych rzemieślników. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili metalowcy i krawcy.
 4. 1 września 1948 r. - nowym kierownikiem szkoły zawodowej został Wacław Łukasik. Do szkoły uczęszczało 286 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany. Mimo, że naukę rozpoczęto w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, to w sierpniu magistrat zakupił dla szkoły zawodowej barak przy ul. I-go Maja, o czterech izbach lekcyjnych i kancelarii.  
 5. 27 lipca 1950 r. - Wacław Łukasik został mianowany dyrektorem Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Jędrzejowie. Z początkiem roku szkolnego 1950/51 dla klas pierwszych szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa I-go stopnia.
 6. W roku szkolnym 1951/52 szkoła otrzymała nowy barak przy ulicy 14-ego Stycznia 78. Dotychczasowy barak przy ulicy 1-ego Maja przeznaczono na internat dla młodzieży, zaś nazwa szkoły została zmieniona na Państwową Szkołę Metalowo-Elektryczną (dwuletnią). Zorganizowano wówczas osiem klas, w których uczyło się łącznie 326 uczniów.
 7. W następnym roku szkolnym 1952/1953 Państwową Szkołę Metalowo-Elektryczną przemianowano na Zasadniczą Szkołę Metalową w Jędrze­jowie, co związane było ze zlikwidowaniem wydziału elektrycznego. 
 8. Na przełomie roku 1954/55 -  budynki poszkolne po zlikwidowaniu Zasadniczej Szkoły Energetycznej w Laskowie, zostały przydzielone Zasadniczej Szkole Metalowej w Jędrzejowie. W związku z tym zmieniono nazwę na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Jędrzejowie.
 9. Na skutek starań dyrektora Łukasika i Komitetu Rodzicielskiego uzyskano zgodę na budowę szkoły, a w pierwszej kolejności warsztatów. Szkoła otrzymała działkę o powierzchni 8 ha od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jędrzejowie. Działka ta w większej części przeznaczona została na poligon do nauki jazdy, około 1 ha przydzielono nauczycielom na ogródki działkowe, zaś pozostała część została przeznaczona pod uprawę zbóż i warzyw dla internatu.
 10. W roku szkolnym 1956/57 nastąpiły zasadnicze zmiany w kierownictwie szkoły. Nowym dyrektorem został mianowany dn. 1 listopada 1956 r. inż. Józef Sałek. 12 grudnia 1957 r. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego przekazało dyrekcji szkoły nowe warsztaty szkolne. 

Kalendarium 1960 - 1980
 1. Po paroletnich staraniach dyrekcji Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło w maju 1960 r. budowę Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. St. Okrzei 63. Budynek został oddany do użytku w 1963 r. i rozbudowany w 1967 r. Bardzo duży wkład w budowę wniosła młodzież naszej szkoły. Starania dyrekcji znalazły zrozumienie i zgodę Ministerstwa Oświaty na otwarcie Technikum Mechanicznego z początkiem roku szkolnego 1963/64. Wtedy też do szkoły uczęszczało 737 uczniów. Internat technikum mieścił się w budynku poseminaryjnym w Jędrzejowie. 
 2. Wydarzeniem o dużym znaczeniu dla szkoły była pierwsza studniówka w Technikum Mechanicznym. 12 lutego 1966 roku urządzono z pomocą finansową Komitetu Rodzicielskiego bal studniówkowy. Do pierwszej matury dopuszczono 18 uczniów. Zakończyła się pomyślnie, ponieważ wszyscy abiturienci zdali egzamin, a w czerwcu 1966 roku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości.
 3. Rok szkolny 1967/68 był rokiem szczególnym ze wzgledu na obchody 40-lecie istnienia szkoły. Naszej placówce został wręczony sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Wręczenie sztandaru odbyło się 28 kwietnia 1968 roku. W tym samym roku odbyło się też przekazanie do użytku budynku Technikum Mechanicznego. 
 4. W roku szkolnym 1973/74 utworzono 50 klas, do których uczęszczało 1311 uczniów
 5. W czerwcu 1974 r. rozpoczęto budowę internatu ZSZ mającego pomieścić 200 uczniów.
 6. Wrzesień 1976 roku  przyniósł zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych w skład których wchodziło Technikum Mechaniczne, Technikum Zawodowe dla Pracujących, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
 7. Lata 1977-80 obfitowały w wiele ważnych wydarzeń zarówno sportowych jak i edukacyjnych. Najważniejszymi z nich były: zajęcie 2 miejsce w wojewódzkim turnieju piłki nożnej, który zorganizował „Przegląd Sportowy” w ramach Pucharu Polski oraz awans do rozgrywek półfinałowych na szczeblu województwa drużyny szczypiornistów. Prace dyplomowe uczniów uzyskują wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Ukończono też budowę internatu w którym zamieszkało 206 uczniów.
Kalendarium 1980 - 2000
 1. Rok szkolny 1981/1982 przyniósł zmiany w kadrze i harmonogramie pracy szkoły. Nowym dyrektorem został mgr Tadeusz Nowak. W Zespole Szkół Zawodowych pojawił się nowy przedmiot - historia - w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Istotną zmianą było wprowadzenie pięciodniowego tygodnia nauki.
 2. Ważnym szkolnym wydarzeniem w 1981 roku było rozpoczęcie ferii zimowych już od 13 grudnia (trwały one aż do 3 stycznia 1982 roku). Powodem takiej sytuacji było oczywiście ogłoszenie stanu wojennego. W szkole  wprowadzono całodobowe dyżury pracowników szkoły i nauczycieli. Także studniówka ze względu na godzinę policyjną odbyła się w nietypowych godzinach - rozpoczęła się o godzinie 13 i trwała do 22.
 3. W 1983 r. uczniowie zbierali pieniądze na Pomnik Szpital Matki Polki w szkole i podczas kwesty ulicznej. Zebrano łącznie 500 zł. Zbierano również pieniądze na budowę "Daru Młodzieży" ("Dar Pomorza").
 4. W roku szkolnym 1985/86  powstaje Technikum Samochodowe, które uzupełnia cykl nauczania w kierunkach samochodowych. Specjalności w ZSZ w roku szkolnym 1985/86 Technikum Mechaniczne: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,  obróbka skrawaniem,  budowa maszyn; Liceum Zawodowe: Mechanik naprawy maszyn i urządzeń: Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik maszyn rolniczych, tokarz, frezer, elektromonter, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzedawca, szwacz dzianin, mechanik pojazdów samochodowych, zawody różne (cukiernik, piekarz, kucharz, kelner), obuwnik.
 5. Zupełną nowością, która pojawia się w roku szkolnym 1990/91 jest powrót do szkół nauczania religii katolickiej.
 6. W marcu 1994 roku członkowie Światowego Związku Armii Krajowej - Okręg Kielecki – Koło Jędrzejów zaproponowali dyrekcji naszej szkoły przyjęcie imienia generała Stefana Roweckiego „Grota”. 16 września 1995 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Klasztorze Ojców Cystersów odbyła się uroczystość nadania szkole imienia generała Stefana Roweckiego „Grota". 
 7. Od 1 września 1995 roku działa Technikum Elektryczne o specjalności maszyny i aparaty elektryczne oraz instalacje elektryczne, zaś 1 września 1996 r. zostaje utworzone Technikum Odzieżowe o specjalności krawiectwo lekkie.
 8. Jesień 1997 roku to przede wszystkim rozpoczęcie prac zwiazanych z budową nowego skrzydła szkoły przez przedsiębiorstwo „Kartel” z siedzibą w Łanach.
 9. Na 16 września 1999 r. przypadł Dzień Patrona Szkoły połączony z uroczystym oddaniem do użytku nowego skrzydła szkolnego. W trakcie obchodów święta odbyła się "premiera" nowego hymnu szkoły, do którego słowa ułożył jeden z pedagogów Wojciech Bilewicz, natomiast muzykę skomponował absolwent Sławomir Strzeszkowski.
 
Kalendarium 2000 - 2014 r.
 1. Po wielu staraniach i mimo rozlicznych trudności 7 marca 2001 roku podpisane zostało porozumienie między Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a Zespołem Szkół Zawodowych i Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie w sprawie utworzenia ośrodka dydaktycznego tej uczelni. 
 2. 17 września 2001 roku Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Zawodowych w Jędrzejowie zorganizowało spotkanie dla młodzieży z całego powiatu, poświęcone Unii Europejskiej. W spotkaniu pod hasłem „Unia Europejska - szanse, wyzwania w zakresie edukacji i rolnictwa" udział wzięło siedemdziesięciu uczniów ze szkół średnich z całego powiatu.
 3. Rok 2002 przynosi zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz powstanie Liceum Profilowanych o specjalnościach : mechatronicznej, elektronicznej i transportowo—spedycyjnej. 
 4. Kolejne lata to praca nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska lokalnego, co owocuje rozpoczęciem w 2004 r. działalności technikum budowlanego. Tego też roku a dokładnie 12 września szkoła nasza uzyskuje dyplom i certyfikat "Szkoły z klasą" w akcji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą. Rok pózniej w 2003 r. powstaje kierunek kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 5. Dzięki trwającej od ponad dziesięciu lat współpracy Koła Jędrzejów ŚZŻ AK z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. S. "Grota" Roweckiego w 86. rocznicę Święta Niepodległości - 11 listopada 2004 r. odsłonięto pomnik upamiętniający działalność Komendy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej.
 6. 16 września 2005 r. szkoła obchodziła dziesiątą rocznicę nadania placówce imienia generała Stefana Roweckiego "Grota" oraz 60. rocznicę śmierci komendanta Obwodu Jędrzejów ZWZ - AK majora Stefana Gądzio "Kosa". Na ulicy Okrzei, przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odsłonięto jego pomnik.W trakcie obchodów odsłonięto także tablicę upamiętniającą przekazanie naszej szkole na wieczne przechowanie sztandaru Związku Inwalidów Wojennych. Uroczystość uświetniła swą obecnością Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, której żołnierze pełnili przy pomniku wartę honorową.
 7. 7 lutego 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyła się po raz pierwszy uroczystość wręczenia stypendiów starosty jędrzejowskiego. Stypendia w wysokości 500 zł. na semestr ufundowane przez Zarząd Powiatu otrzymało dwoje uczniów ZSP nr 2: Agnieszka Woda i  Tomasz Durnaś. W tym roku powstaje również kierunek kształcący w zawodzie technik mechatronik.
 8. 4 czerwca 2007 r. odbyła się inauguracyjna sesja - spotkanie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Inicjatorami powstania klubu byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz dyrekcja szkoły. Powstanie takiego klubu było efektem kilkunastoletniej współpracy z kołem żołnierzy AK.
 9. W dniu 17. 09. 2007 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 80-lecia powstania szkoły i Dniem Patrona. Rozpoczęła je msza święta koncelebrowana przez: ks. Dziekana J. Siwca, Ojca Proboszcza W. Kunderę i ks. Diakona M. Kałkę - absolwenta naszej szkoły. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicepremier RP – P. Gosiewski, Minister Edukacji Narodowej - prof. R. Legutko, poseł na sejm RP - M. Pawlak, Świętokrzyski Kurator Oświaty - J. Skibiński, starszy wizytator - D. Florin, przedstawiciele władz powiatowych w osobach: Starosty Jędrzejowskiego - E. Kaczmarka, wicestarosty - E. Ptasznik, władz miejskich reprezentowanych przez burmistrza M. Wolskiego, a także poczty sztandarowe.
 10. Wychodząc na przeciw podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów w naszej szkole od 25 października 2009 r. realizowany był projekt "Uczeń z międzynarodowym certyfikatem zawodowym - modelowe rozwiązanie dla świętokrzyskich pracodawców". Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie informatyki i posługiwania się językiem angielskim stosowanym w technologii informatycznej. W ramach realizacji projektu polsko - niemieckiej wymiany młodzieży część uczniów naszej szkoły w dniach 19.10 - 18.11.2009 r. uczestniczyła w praktykach zawodowych 
  w Turyngii.
 11.  7 grudnia 2009 r. w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja „Pamiętamy 70 – rocznica wybuchu II wojny światowej”. Podczas uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach kpt. Zbigniew Mielczarek przekazał na ręce dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie – mgr inż. Władysława Blicharskiego Honorową Złotą Odznakę Korpusu „Jodła” Okręg w Kielcach. Wyróżnienie zostało nadane szkole za przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych, wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym oraz etosie walk Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.
 12. W dniu 16.03.2010 r. w naszej szkole w ramach wizyty studyjnej CEDEFOP 223 goszczeni byli przedstawiciele krajów UE. Szkołę odwiedziło 8 reprezentantów pochodzących z Francji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Szwecji, Szkocji i Turcji. 
 13. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w 2012 r. było odejście na zasłużoną emeryturę długoletniego dyrektora szkoły mgr inż. Władysława Blicharskiego, który pełnił tę funkcję od 1992 r. Nowym dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 została mgr inż. Jolanta Jędrzejewska, zaś wicedyrektorem mgr Anna Kamińska.
 14. 06.02.2013 w naszej placówce miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu nowych  pracowni mechatronicznych. Wyposażenie ich kosztowało 1 milion 613 tysięcy złotych. Fundusze na ten cel w 52% wyłożył powiat zaś pozostałą kwotę - 48% pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 15. 1 września 2013 r. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało włączone w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. S. Roweckiego "Grota", zaś Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, wchodzące w skład szkoły, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Te zmiany były konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego.
 16. 2014 rok to między innymi oddanie do uzytku dla uczniów klas technikum gastronomicznego - nowej pracownii gastronomicznej.

 17. Rok szkolny 2019/20 to zakończenie edukacji przez uczniów kształcących się wedle założeń podstawy programowej 2012. W W tym roku miała też miejsce rekrutacja młodzieży z tzw. podwójnego rocznika: uczniów po gimnazjum oraz uczniów kończących klasę 8 szkoły podstawowej.
 18. Rok 2020 to rok pandemii koronawirusa. W marcu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wprowadzone zostało w całej Polsce zdalne nauczanie, które odbywało się do końca roku szkolnego 2019/20. Uczniowie nie powrócili już do szkoły na nauczanie stacjonarne. W maju rozpoczął się remont termomodernizacyjny budynku szkoły. Wymienione zostały okna, poszyci części dachu jak również ocieplenie budynku. Szkoła zyskała nowy wygląd. Wrzesień 2020 przyniosł zmianę dyrektora szkoły. Na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektor szkoły J.Jędrzejewska, a na stanowisku tym zastapił ja P.Kowalski
 19. Dzięki staraniom Z.Marcinkowskiego kierunek technik mechatronik wzbogacił się o podarowane przez dyrektora T.Michalskiego z firmy PEPPERL+FUCHS POLSKA stanowisko demonstracyjne przedstawiające budowę, działanie linii przemysłowej zarządzającej przesyłem i rozdziałem materiałów.
Kalendarium 2021 -...
 1. Rok szkolny 2021/22 to czas w którym pandemia daje jeszcze o sobie znać zwłaszcza w trakcie I semestru nauki - trwa naprzemiennie nauka stacjonarna i zdalna. W roku tym po raz pierwszy dokonał się nabór na otwarty w naszej szkole nowy kierunek - technik spawalnictwa. W tym roku zakończyła, naukę młodzież technikalna ucząca się wedle podstawy programowej 2017. Powoli normalizująca się sytuacja związana z pandemią powoduje, że rozpoczynają się prace ziemne związane z naprawą studzienek szkolnych i zapewenieniem odpowiedniego odwodnienia, a także położenia nowego chodnika wokół szkoły. Wracajace powoli do "normalności" życie społeczności szkolnej zaczyna nabierać tempa. Organizowane są wyjazdy do teatru na spektakle, wycieczki przedmiotowe do firm i zakładów przemysłowych oraz na targii specjalistyczne. Jak grom spada wiadomość o napaści Rosji na Ukrainę. Toczące się walki tuż za naszą granicę oraz uciekające do Polski przed wojną tysiące Ukraińców powodują, że potrzebna jest realna pomoc dla uchodźców. Szkoła nasza organizuje zbiórkę podstawowych srodków chigienicznych oraz żywności o dłuższym terminie przydatności do spożycia, włacza się w przygotowanie miejsc noclegowych dla potzrebujących. Na rok szkolny 2020/21 przypada też okrągła, bo 20 rocznica działalności Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi, który prowadzony jest przez W. Bugajskiego i M.Bugajską.

ZSP nr 2 w multimedialnym skrócie...
lata 1920 - 2008
Historia 
1920-1940
Historia 
1940-1960
Historia 
1960-1980
Historia 
1980-2000
Ludzie i wydarzenia
Sukcesy...
Najważniejszy jest uczeń...
 
 

opracował: Zbigniew Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego