Regulamin i terminy - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin i terminy

Oferta edukacyjna
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
w roku szkolnym 2018/2019
 
Zasady rekrutacji do szkół ponadgminazjalnych regulują: 
  • art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586);
  • Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych;

§ 1

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
e) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
a) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
c) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

§ 2

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c) osiągnięcia ucznia:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.
4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
- celujący - 18 pkt
- bardzo dobry - 17 pkt
- dobry - 14 pkt
- dostateczny - 8 pkt
- dopuszczający - 2 pkt
5. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   * oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   * oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

5.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, ceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przelicza się na punkty jak w ust. 5.

5.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
- celujący - 20 pkt
- bardzo dobry - 18 pkt
- dobry - 13 pkt
- dostateczny - 8 pkt
- dopuszczający - 2 pkt

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt. 2 litera c można otrzymać:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów
b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
c) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:
a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują
- na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty
- na szczeblu krajowym - 3 punkty
- na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty
- na szczeblu powiatowym - 1 punkt
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednakowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

9. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:
• do Technikum w zawodach: technik geodeta, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik budownictwa, technik mechanik, technik rolnik, technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej:język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka
• do Technikum w zawodzie technik informatyk :język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
• do Technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia
• do Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia
• do Szkoły Branżowej : język polski, historia, matematyka, zajęcia techniczne

§  3

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych:
 
od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do  godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 09 lipca 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 lipca  2018r. godz.15.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 lipca 2018r. do godz. 15:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

18 lipca 2018r. godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach

Procedura odwoławcza
0d 18 lipca 2018 r, do 20 sierpnia 2018 r.
 
UWAGA: Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły  traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

§  4
 
1. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
-  wyniki egzaminu gimnazjalnego;
-  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału tej szkoły;
-  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
-  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§  5

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 
2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
d) zaświadczenie/ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 6, lit.b, c.
e) zaświadczenie o posiadaniu praktyki zawodowej w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia, (umowę o praktykę należy donieść do dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki w szkole),
f) dwa zdjęcia.
Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
 
§  6
 
Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwołania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Zespołu.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego